VISITING Tutors

 
Луиѓи Сноци (Luigi Snozzi), Даниел Серафимовски, Флориан Беигел, Фил Кристу (Florian Beigel, Philip Christou), Кале Содерман (Kale Soderman)  и други професори по архитектура при разгледување на студентските проекти
Луиѓи Сноци (Luigi Snozzi), Даниел Серафимовски, Флориан Беигел, Фил Кристу (Florian Beigel, Philip Christou), Кале Содерман (Kale Soderman) и други професори по архитектура при разгледување на студентските проекти

Агенцијата АаД има во предвид во текот на курсот да покани и други предавачи и професионалци од Македонија, кои со својот ангажман дополнително ќе бидат вклучени во работата на курсот (за цена на оваа услуга – види ЦЕНИ / Пакет 1)Предусловот да се биде Visiting Lecturer во агенција АаД е да предавачот има студирано или да имал работно искуство во странство, релевантно на трите насоки на агенцијата АаД.

Во текот на курсот (за цена на оваа услуга – види ЦЕНИ / Пакет 1) АаД Агенцијата ќе покани еминетни интернационални предавачи и професионалци кои ќе ја проценат работата на кандидатите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: