3. Постдипломски студии

 
Poli Moda
Poli Moda

Ниво 3

Курсеви за подготовка за аплицирање на постдипломски студии (МA)

 

Курсот е наменет за стручно дооформување на кандидатите кои веќе имаат дипломирано (BA degree) и претпочитаат нивната понатамошена едукација да ја продолжат на постдипломски студии (МА) во областа на уметноста, архитектурата или дизајнот во странство.

За кандидатите заинтересирани за аплицирање и отпочнување на Универзитетски студии оваа академска година, би го препорачале поскоро аплицирање на АаД курсевите.

Курсот овозмоува:

*  Советување при избор на универзитет/и најсоодветни за кандидатот.

*  Стручна помош, планирање и финализирање при подготвување потребен број на креативни проекти, кои ќе бидат претставени во портфолиото.

* Помош и насока во подготовката на дигитално и печатено портфолио и подготовката на sketchbooks.

*  Развој на вербалните способности за презентација на портфолиото.

*  Помош и насока во подготовката на персонален блог или личен веб сајт.

*  Стручна помош, насочување и советување при пишување биографија, CV и други описни материјали.

*  Насочување и советување при пишување онлајн МA апликација и мотивационо писмо.

Писмо за препорака (reference letter) од страна на АаД Агенција (во случај на постигнати 8,5 бодови).

*  Давање Лична препорака (во случај  кога кандидатот достигнува исклучително квалитетни резултати 10.0 бодови). Предавач од агенцијата АаД ќе воспостави контакт со соодветната институција со цел кандидатот да добие предност.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: