2. Додипломски студии

 

London College of COMMUNICATION
London College of COMMUNICATION
Istituto Marangoni
Istituto Marangoni

Ниво 2 

Курсеви за подготовка за аплицирање на додипломски студии (BA) / брз курс 

 

Овој курс е подготвителен за кандидатите заинтересирани за аплицирање на додипломски (BА) студии во странство и саакат да попрофесионално ја поодготват својата кадидатската апликација.

За кандидатите заинтересирани за аплицирање и отпочнување на Универзитетски студии оваа академска година, би го препорачале овој поинтензивен или брз курс.

Курсот овозмоува:

*  Анализирање и предлагање на креативните области адекватни за секој кандидат преку идентификување на најсилните креативни потенцијали на кандидатот.

*  Советување при избор на универзитет/и најсоодветни за кандидатот.

*  Стручна помош, планирање и финализирање при подготвување потребен број на самоиницирани креативни проекти, кои ќе бидат претставени во портфолиото.

* Помош и насока во подготовката на дигитално и печатено портфолио и подготовката на sketchbooks.

*  Развој на вербалните способности за презентација на портфолиото.

*  Помош и насока во подготовката на персонален блог (особено важно за кандидатите на модно креирање)

*  Стручна помош и насочување и советување при пишување лична изјава, биографија, CV и други описни материјали.

*  Насочување и советување при пишување онлајн BA апликација и мотивационо писмо.

Писмо за препорака (reference letter) од страна на АаД Агенција (во случаи на постигнати 8,5 бодови)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: