АаД ЦЕНИ

ПОЛИМОДА. Моден институт за дизајн и маркетинг. ПОЛИМОДА нуди висок квалитет на курсеви по моден дизајн, маркетинг и брендирање
ПОЛИМОДА. Моден институт за дизајн и маркетинг. ПОЛИМОДА нуди висок квалитет на курсеви по моден дизајн, маркетинг и брендирање


Пакет 1.

Овој пакет може да биде земен за било кое ниво ( 1. 2. 3. 4. 5.) во сите три области (арт, архитектура или дизајн). Пакетот за секое поединечно ниво се соостои од:

*  Дванаесет часови во траење од 90 минути  (на македонски или англиски јaзик);
*  Гост/и предавач/и од Македонија (во рамките на 12те часа)
*  Вон одржаните часови предавачите изготвуваат план и програма; писмо за препорака (reference letter)  (за сите нивоа 1. 2. 3. 4. 5.); лична препорака (за ниво 3. и 5.)

Предавачи: Нада Прља или Даниел Серафимовски и нивни асистенти и сооветници, како и гост/и предавач/и од Македонија (при крајот на курсот) .

Школарината изнесува 15.000 денари за цел курс.

Пакет 2

Овој пакет може да биде земен за било кое ниво  ( 1. 2. 3. 4. 5.) во сите три области (арт, архитектура или дизајн). Пакетот се соостои од:

*  Дванаесет часови во траење од 90 минути  (на македонски или англиски јaзик);
*  2 индивидуални консултации од страна на гост/и предавач/и од универзитети или етаблирани фирми од странство.
*  Вон одржаните часови предавачите изготвуваат план и програма; писмо на препорака (referece letter)  (за сите нивоа 1. 2. 3. 4. 5.); лична препорака (за ниво 3. и 5.).

Предавачи: Нада Прља или Даниел Серафимовски и нивни асистенти и сооветници, како и гост/и предавач/и од странство (при крајот на курсот)

Школарината изнесува 30.000 денари за цел курс.

Пакет 3

Овој пакет се состои од одржување поединечни часови. Бројот на часовите се  определува во договор помеѓу кандидатот и предавачот.  Поединечните часови подразбираат давање на дел од  услугите од наведените курсеви.

Предавачи: Нада Прља или Даниел Серафимовски и нивни асистенти и сооветници.

Цената на секој индивидуален час е 1.000 денари.

______

Исплатување: Школарината за курсот може да биде исплатена во целост пред почеток на курсот, или на две рати (една на почетокот од кусот, втората по 6 дадени лекции) со зголемување на школарината за 5%.

Дополнителни часови: Во договор помеѓу предавачот и кандидатот, може да се одржат повеќе од предвидените 12 часа за секое ниво (индивидуален дополнителен час по цена од 1.000 денари) во рамките на било кој пакет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: