ИНФОРМАЦИИ

Poli Moda
Poli Moda

AaД Агенцијата организира курсеви за усовршување на креативните способностите, во рамки на арт, архитектура и дизајн.

* ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ УНИВРЗИТЕТИ – Стручна помош на креативните студенти  и учениците од нашиот регион соодветно да аплицираат и започнат/продолжат студии на универзитети во странство. (Ниво 1. 2. 3.)

* ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ВРАБОТУВАЊА ВО КРЕАТИВНА ИНДУСТРИЈА – Стручна помош на креативни професионалци во изготвувањето на апликациите за отпочнување на кариера во странство.  (Ниво 4.)

* ИНДИВИДУАЛЕН КРЕАТИВЕН РАЗВОЈ – Специјализиран курс за усоовршување на креативната работа, или поодобрување на личната презентација до високи (професионални) стандарди. (Ниво 5.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: